Upper Primary School Kids ประถมปลาย

เพลิดเพลินกับหลากหลายคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ อาทิ Alien English เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลก, Pronunciation For Kids เน้นการฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ, What’s In The Box สนทนาสนุกสนานกับครูโรซี่, Grammar Attack การไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

This bundle consists of the following courses:

  • Alien English
  • Pronunciation For Kids
  • What’s in the Box
  • Grammar Attach | Beginners

฿999