Introduction to TOEFL

Current Status
Not Enrolled
Price
999THB (Bundled)
Get Started

ร่วมเทคนิคพิชิตการสอบ TOEFL คอร์สโทเฟลนี้ได้รวบรวมข้อสอบจริงในห้องสอบและอธิบายรายละเอียดของการสอบ เช่น เทคนิคในการเขียนเรียงความที่มีรูปแบบต่างกันอย่างไรให้ได้คะแนนดี การพูดภาษาอังกฤษให้ถูกหลัก การฟังภาษาอังกฤษให้จับใจความได้เร็วขึ้น