การอ่าน / Reading

Current Status
Not Enrolled
Price
999THB (Bundled)
Get Started

ฝึกการอ่านเพื่อสอบ IELTS และข้อสอบอื่นๆ เช่น TOEIC TOEFL ซึ่งมี quiz 10 ข้อหลังเรียนทุกตอน